درج آگهی رایگان می باشد

پارتیکل کانتر منبع تغذیه اسیلوسکوپ


نام آگهی دهنده
آریا سنجش
شماره تماس

هشدار پلیس :

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید .

دسته بندی
صنعت

توضیحات آگهی

ترمومتر چهارکاناله TM-٩۴۶ با قابلیت اتصال به کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کارت حافظه SD می تواند دمای چهار محیط را بطور همزمان نمایش دهد. قابلیت اندازه گیری : تیپ K : -١٩٩.٩~١٣٧٠C تیپ J : -١٩٩.٩~١٢١٠C PT ١٠٠ : -١٩٩.٩~٨۵٠C قابلیت نمایش همزمان دمای چهار محیط دارای حافظه نمایش MIN/MAX ثبت اطلاعات تا ١۶٠٠٠ مقدار قابلیت اتصال به PC ۴ channels THERMOMETER Model : TM-٩۴۶ * Type K/J, Pt ١٠٠ ohm, ۴ display. * ۴ channels (T١, T٢, T٣, T۴), T١-T٢, oC/oF. * Display ۴ channels Temp. at the same time. * Type K : -١٠٠ to ١٣٠٠ oC. * Type J : -١٠٠ to ١٢٠٠ oC. * Pt ١٠٠ ohm : -١٩٩ to ٨۵٠ oC. * oC/oF, ٠.١ degree/١ degree. * Data hold, Record (max., min.),Data logger. * Optional data transmission software, SW-DL٢٠٠۵. * RS-٢٣٢ interface, data logger. * Optional Type K Temp. probe, TP-٠١, TP-٠٢A, TP-٠٣, TP-٠۴. * Optional Pt ١٠٠ ohm Temp. probe, TP-١٠١. * DC ١.۵V (UM-۴, AAA) battery x ۶ or DC ٩V adapter in. __________________________________ شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق آریا سنجش شرکتتجهیزاتاندازهگیریوابزاردقیق آریا سنجش نمایندهانحصاریمحصولات فلیرFLIRدرایران نمایندهانحصاریمحصولات سمcemدرایران نمایندهانحصاریمحصولات لوترونlutronدرایران نمایندهانحصاریمحصولات فلوکFLUKEدرایران نمایندهانحصاریمحصولات کیوریتسوkyoritsuدرایران نمایندهانحصاریمحصولات هیوکیhiokiدرایران CEM LUTRON ارائهکنندهتجهیزاتیمانند: کلمپآمپرمترها - پاورآنالایزرها - آنالایزرها- کیفیتسنجهایهواومایعاتوگازها–ارتسنجها - مترلیزری- دستگاههایسنجپارامترهایشیمیایی ( آب - اسیدها - گازهاو ...)- میگرترمومترلیزری–دیتالاگرهای (صوت - لرزش - دما–رطوبت–ضخامتسنجفلزاتوغیرفلزات–سختیسنجها - ترموگراف–دوربینهایحرارتی (ترموویژن)- - ترازویالکترونیکی - فشارسنج - وکیوممتر–گوسمتر–کنترلازراهدور–اسیدسنج–اکسیژنمتر–نشتیابگاز–تسترشبکه–فرکانسمتر–کیفابزار–سرعتسنج–کنترلکنندهها- ترموکوپل–تسترموادشیمیایی–سرعتسنجباد - فلومتر–ردیابفاز - ژنراتور–دستگاههایکالیبراتور–ترانسمیترهایمقادیرفیزیکیوشیمیائیورطوبتوحرارتومقادیرالکتریکی–ضخامتسنج–لرزشسنج–تسترکابل–خازنسنج–واتمترنیروسنج–گشتاورسنج–لوکسمتر–سختیسنج–زبریسنج–دماسنجلیزری–دماسنجمحیطی - فلومتر–ویدئوبروسکوب–دستگاههایمرجعاندازهگیری - اسیلواسکوپ–مولتیمتر–سیگنالژنراتور–دستگاههایکالیبراتور–ضخامتسنج–لرزشسنج -تسترالکتریکال -خازنسنج - پاورآنالایزر–واتمترنیروسنج - گشتاورسنج–ترازویالکترونیکی - فشارسنج–وکیوممتر–گوسمتر–آنالایزررنگ–اسیدسنج–اکسیژنمتر–نشتیابگاز–تسترشبکه–فرکانسمتر-پارتیکل کانتر-ماهواره یاب امیداستدرراستایخدمتصادقانهبتوانیمگامیموثردرجهتپیشرفتهرچهبیشترکشورمانبرداریم . برایدریافتاطلاعاتدقیقوکاملتربه سایتwww.ariasanjesh.irمراجعهنمایید Sale_ase@yahoo.com ٠۵١١-٨۴٨٧٨١٩-٢٣/٠۵١١-٨۴١٩٩١٠ سامانهپیامکوتاهشرکت ٣٠٠٠٩٩٠٠٠٣١٣٠١ ازاینکه ماراانتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. *************** محصولاتشامل: پارتیکل کانتر سرعتسنجباد ویدئوبروسکوپ تسترکابل کالیبراتور کلمپآمپرمتر تسترالکتریکی آنالایزرهایگاز رطوبتسنجمحیطی تجهیزاتآزمایشگاهی لوکسمتر رطوبتسنجسطحینفوذی مولتیمتر اسیلوسکوپ پاورآنالایزر منبعتغذیه فشارسنج دوربینهایترمویژندیددرشب رفرکتومتر صوتسنج ضخامتسنج لرزشسنج نیروسنج LCRمتر گوسمترالکتریکیمغناطیسی مترلیزری تسترهایباطری میکروسکوپ زمانسنج نگهدارندهزمان ساعتتاکومتر استروباسکوپ دوربینهایتصویربرداریحرارتی دماسنجلیزریتماسی سرعتسنجبادویدئوبروسکوپتسترکابلکالیبراتورکلمپآمپرمترتسترالکتریکیآنالایزرهایگازرطوبتسنجمحیطیتجهیزاتآزمایشگاهیلوکسمتررطوبتسنجسطحی،نفوذیمولتیمتراسیلوسکوپپاورآنالایزرمنبعتغذیهفشارسنجرفرکتومترصوتسنجضخامتسنجلرزشسنج / نیروسنجLCRمترگوسمترالکتریکی /مغناطیسیمترلیزریتسترهایباطریمیکروسکوپزمانسنج/ نگهدارندهزمان/ ساعتتاکومتر/استروباسکوپدوربینهایتصویربرداریحرارتیدماسنجلیزری / تماسیکیفیتسنجآب واتمتر واتمترتکفاز واتمتردیجیتال واتمتربیسیم واتمترنیروسنج واتمترومولتیکلمپ انواعواتمتر واتمترتکفاز واتمترکلمپی انواعپاورآنالیز پاورآنالیزرومیزی پاورآنالیزسهفازوتکفاز پاورآنالیزسهفازبااندازهگیریهارمونیک کالیبراتورولتاژ کالیبراتورجریان فرکانسمترپرتابل فانکشنژنراتور فرکانسمتررومیزی لوکسمتر لوکسمترحرفهای لوکسمترباپراپسرخود انواعلوکسمتر پراپلوکسمتر لوکسمتر/ ترمومتردیجیتال پاورآنالیز انواعفرکانسمتر فرکانسمتردیجیتال فرکانسمتر مولتیفانکشن انواعمولتیفانکشن مولتیفانکشندما دستگاهمولتیفانکشنمحیطی مولتیفانکشننوروصدا لوکسمتریانورسنج لرزشسنج انواعلرزشسنج لرزشسنج / دورسنج لرزشسنجودورسنج (نوری–مکانیکی) لرزشسنجدیتالاگردار لرزشسنجقلمی لرزشسنجودورسنج لرزشوشتابسنج صوتسنجحرفهای صوتسنجباپرابمجزا صوتسنجباپرابسرخود صوتسنجدیجیتالی صوتسنجپرتابل انواعصوتسنج کالیبراتوردستگاهصوتسنج صوتسنجدیجیتالدارایکارتحافظه صوتسنجباقابلیتاندازهگیری صوتسنجباصفحهنمایشگر صوتسنجهمرهاباکیفحمل صوتسنجوآنالیزصدا فشارسنج / وکیوممتر فشارسنجمکانیکی وکیومسنج انواعمانومتر مانومتر (فشارسنجتفاضلی) مانومتردیجیتالباپرابسرخود مانومتردیجیتالیفشارهوا وکیوممتر (خلاءسنج) وکیوممتر / گوسمتر وکیومسنج لوکسمتر لوکسمترباپرابسرخود مولتیفانکشن انواعمولتیفانکشن مولتیفانکشندما مولتیفانکشنرطوبتوحرارت مولتیفانکشننوروصدا مولتیفانکشنپاورمیتر مولتیفانکشنسرعتهوا دستگاهمولتیفانکشنمحیطی انواعلوکسمتر لوکسمترحرفهای لوکسمتر / ترمومتردیجیتال لوکسمتریانورسنج یوویلایتمتر تسترمیدانمغناطیسی تسترمیدانمغناطیسی (گوسمتر) آنالیزرنگ ثبتاطلاعاتبدونکاغذ دستگاهکنترلازراهدور کلمپآمپرمتر انواعکلمپآمپرمتر کلمپآمپرمتردیجیتال میلیکلمپآمپرمترAC کلمپآمپرمترAC/DC مولتیمترAC/DC مولتیمتر–مولتیرنج (حرفهای) مولتیمترپرتابل جعبهسلفرومیزی جعبهمقاومترومیزی جعبهخازنرومیزی خازنسنج LCRمترحرفهای میلیاهممتر میلیاهممتربادقتبالا آمپرمترکلمپی–کلمپآمپرمتر کلمپآمپرمترAC/DCترمومتردار کلمپمترها مولتیمترکلمپوحرارتسنج فروشمولتیمتر انواعآمپرمتر آمپرمترآنالوگ انواعکلمپمتر مولتیکلمپ مولتیمتر مولتیمترکلمپی مولتیمتردیجیتال انواعمولتیمتر اهممتر–مولتیمتر مولتیمتردیجیتالیپیشرفته مولتیمتردیجیتالیهوشمند مولتیمتردیجیتالیقلمی خازنسنجدیجیتال انواعخازنسنج اهممتردیجیتال اهممترکلمپی انواعاهممتر ترانسمیتر ترانسمیترهایمقادیرالکتریکی ترانسمیترهایمقادیررطوبت،حرارت ترانسمیترهایمقادیررطوبتوفیزیک ترانسمیترهایمقادیرشیمیایی کنترلکننده،آلارمدهنده،نشاندهنده ترانسمیترولتاژمتناوب ترانسمیترجریانمتناوب ترانسمیترلوکس (روشنایی) ترانسمیترفرکانس ترانسمیترمقاومتالکتریکی ترانسمیترتوانراکتیو ترانسمیترولتاژمستقیم ترانسمیترجریانAC/DC ترانسمیترجریانمستقیم ترانسمیترتواناکتیو ترانسمیترضریبقدرت ترانسمیتردما ترانسمیتردوسیمهرطوبت ترانسمیتررطوبت ترانسمیترسرعتسنجباد ترانسمیتردوسیمهفشار ترانسمیتروزن ترانسمیترصوت ترانسمیترسرعت ترانسمیترفشار ترانسمیترلرزشوارتعاش ترانسمیترکنداکتیویتی ترانسمیترPH ترانسمیتراکسیژن انواعترانسمیتر کلمپامپر کلمپامپرمترهیوکی امپرمتر مشخصاتامپرمتر امپرمتردیجیتال امپرمترهیوکی میلیامپرمتر انواعامپرسنج انواعامپرمترها کلمپمترها کلمپجریان کلمپآمپرمتر کلمپمیتر انواعکلمپ کلمپآمپرمتر آمپرمترکلمپ کلمپآمپرمترها دورسنج انواعدورسنج دورسنج (نوری–مکانیکی) دورسنجنوری–مکانیکی–لیزری دورسنج–استروباسکوپ دورسنجمکانیکی دورسنجدیجیتالغیرتماسی دورسنجدیجیتاللیزری استروباسکوپ استروباسکوپقابلحمل انواعسرعتسنج سرعتسنجباد سرعتسنج - فلومتر سرعتسنج / رطوبتسنج / دماسنج سرعتسنج / حرارتسنج سرعتسنجباپرابفنجانی سرعتسنجبادباپرابسرخود سرعتسنجباد سرعتسنج–فلومتر–ترمومتردار سرعتسنجباپروانهفلزی سرعتسنجبادباسنسورگرمایی سرعتسنجبادباسنسورگرماییتلسکوپی سرعتسنجدیجیتالی نیروسنج پایهنیروسنج نیروسنجدیجیتالی فروشنیروسنج نیروسنجدیجیتالدارایکارتحافظه ترازویالکترونیکی ترازویالکترونیکی (بالانسر) گشتاورسنج انواعگشتاورسنج گشتاورسنجباپرابسرخود گشتاورسنجدینامیکی اطلاعاتتماس : مشهدمقّدس : خیابانسنابادسناباد۵ ٠۵١١٨۴٨٧٨١٩-٢٣ www.ariasanjesh.ir sale_ase@yahoo.com یکسالگارانتیتعویضو ۵ سالخدماتپسازفروش
آگهی های بروزرسانی شده
98/10/13 جمعه 16:51 کلید و شاسی جرثقیل  تله مکانیک اشنایدر کلید جرثقیل دو دکمه تک و دو سرعته کلید جرثقیل 4 دکمه تک و دو سرعته کلید جرثقیل 6 دکمه تک و دو سرعته کلید جرثقیل 8 دکمه تک و دو سرعته کلید جرثقیل تله مکانیک اشنایدر اصلی شاسی جرثقیل تله مکانیک اشنایدر اصلی مدل های موجود : XACA271 XACA471 XACA4713 XACA671 XACA6713 XACA871 شاسی جرثقیل با ...
کالای برق پادنا ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 انواع پمپ های سانتریفیوژ  افقی و عمودی شرکت تأمین کالای نوین نیرو، نماینده رسمی و انحصاری شرکت SPP Pumps از کشور انگلستان در ایران می باشد. شرکت SPP PUMPS سازنده ای دارای سابقه 140 ساله در زمینه ساخت انواع پمپ های سانتریفیوژ افقی و عمودی، تک مکشه و دو مکشه، چندطبقه می باشد. ...
تأمین کالای نوین نیرو ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 دستگاه سالاد بار رستورانی صنعتی دستگاه سالاد بار رستورانی صنعتی مناسب استفاده در فست فود ها و رستوران ها جهت ارائه انواع سالاد به صورت سرد و تازه برای ارتباط با ما و اطلاع از جزئیات این دستگاه با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید. telegram.me/tabkhshamim R.B@tabkhshamim.ir ...
شرکت طبخ شمیم ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 ساخت ماشین الات کاغذ چین کن اتوماتیک ماشین سازی صنعتگران سبز ساخت ماشین الات کاغذ چین کن اتوماتیک دارای غلتک های بسیار دقیق تیغ رو تیغ طرح کشور کره دارای سیستم کنترل سرعت دارای سیستم چسب ریز دارای سیستم اتو دارای خط کانوایر دارای سیستم شمارنده پلیت (کانتر) دارای سیستم قطع کن اتوماتیک قدر و دقت بسیار بالا بدون کوچک ترین ...
صنعت سبز ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 تولید کننده انواع لیفتراک، بالابر، یدک کش، نفر بر شرکت آریا تولید کننده انواع لیفتراک، بالابر، یدک کش، نفر بر و موتور سیکلت الکتریکی می باشد ...
وحید سلیم زاده ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 کالباس بر اتوماماتیک گیربکسی ایتالیایی امگا مشتری عزیز کالباس بر اتوماماتیک گیربکسی ایتالیایی امگا با کیفیت بالا و ساخته شده از متریال مرغوب کیفیت را برای شما به ارمغان می آورد ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم روکش شده با اکسیداسیون آنودیک ,گیربکسی,کابین اتوماتیک تک سرعته کابین به صورت دستی نیز میتواند حرکت کند, حرکت تیغه دنده ای,دو موتور مست ...
طبخ شمیم ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51  روتختی ملافه و رو بالشی یکبار مصرف بیمارستانی شرکت تولیدی میلاد بیبافت ایرانیان(سومریا) ارایه کننده انواع منسوجات بیبافت و صنایع تکمیلی بهداشتی صنعتی اعم از انواع متنوع رولهای پارچه ای اسپان باند انواع البسه بیمارستانی انواع روتختی ،ملافه و رو بالشی یکبار مصرف انواع محافظ تشک ضد آب پنج لایه انواع زیر انداز مسافرتی و زیر انداز بازی،عذا و ...
میلاد بیبافت ایرانیان شعبه تبریز ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 تجهیزات پارکینگ هوشمند - شرکت پردازنده پارس تجهیزات پارکینگ - تلفن تماس :02144211347 ترمز رمپ تجهیزات پارکینگ هوشمند - شرکت پردازنده پارس تجهیزات پارکینگ تجهیزات پارکینگ عمومی محافظ ستون پارکینگ استوپر پارکینگ لوازم پارکینگ فروش تجهیزات پارکینگ متوقف کننده خودرو گارد کرنر قیمت قفل پارکینگ وبسایت: http://imenpark.com/ ...
شرکت ایمن پارکینگ ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 انواع فیوز و پایه فیوز فشنگی چاقویی انواع فیوز وپایه فیوز –فشنگی –چاقویی –نیوزد –HRC-diazed فروش انواع فیوز های فشنگی در آمپرهای مختلف از 2 الی 200 آمپر انواع فیوز های چاقویی(کاردی)HRC درسایزها و آمپر های مختلف از 16 الی 1250 آمپر انواع فیوز های شاخکدار-نیوزد و .... انواع فیوز های قطع سریع (سیتور-SITOR) مخصوص حفاظت در مدارهای نی ...
عبدالحسین سلیمانیان ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 دایکات و برش لیبل دارای سیستم پوشال گیر و طلاکوب مشخصات دستگاه دایکات لیبل: *دارای سیستم پوشال گیر و طلاکوب، لمینیت *ابعاد قالب: 300*300 *سرعت دایکات: TIMES/MIN 20-170 *ابعاد دستگاه: 2600*990*1400 *وزن دستگاه: 1700 کیلو گرم *بدنه چین و قطعات داخلی آلمان و ژاپن *خدمات پس از فروش *تامین قطعات *نمایندگی انحصاری *دارای C ...
تهران ماشین ابزار-TMC ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 خریدار ضایعات آهن در هر تناژی - صنعت مرکز اطلاعات ضایعات یکی از مراکز پیشرو در امر خرید و فروش انواع ضایعات آهن ذوبی و مصرفی ، ضایعات آلومینیوم خشک و نرم , ضایعات آهن گوشتی ، ضایعات مس کابلی ، ضایعات مس کابلی قرمز ، ضایعات مس کابلی سیاه ، ضایعات مس مخابراتی میلگرد , ضایعات upvc یوپیویسی ، ضایعات برنج لب بار ، ضایعات برنج درهم و ... با ...
مجموعه شرکتهای ضایعاتچی ( مرکز اطلاعات ضایعات ) ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 تابلوهای کنترل بوستر پمپ و اتوماسیون صنعتی تابلوهای برق بوستر پمپ های دور متغیر آپارتمان (با درایو دانفوس، پرتو صنعت و.....) نمایندگی فروش و خدمات فنی درایوهای دانفوس ، پرتو صنعت، اشنایدر ، ABB در شمال خوزستان طراحی و ساخت انواع تابلوهای بانک خازنی با محاسبه دقیق جهت کاهش مصرف برق(انژری راکتیو) ساخت تابلو برق پمپ های کشاورزی دور متغیر جه ...
مودنکو (شرکت مبتکران دز نیرو) ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 فروش گز بادام مرغوب اصفهان نوع گز های تولیدی بادام که از انواع مختلف گز بوده است بازار خرید برای تهیه عمده ی این گز های مرغوب بادام اصفهان می توانید در این مرکز سفارش دهید. جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید: محدثه ملک محمدی ...
محدثه ملک محمدی ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 نخ پلمپ نخ پلمپ ابریشمی نخ پلمپ پلاستیکی نخ پلمپ ، نخ پلمپ ابریشمی ، نخ پلمپ پلاستیکی ، نخ مارک ، نخ مارک لباس ، نخ پلمپ لباس ، نخ مارک البسه نخ پلمپ ابریشمی برای اتصال اتیکت به البسه با کیفیت بسیار بالا و بسیار محکم . کیفیت درجه یک دارای رنگبندی های متنوع (رنگهای مداد رنگی) جنس ابریشمی مقاوم بدون پارگی قفل درجه یک پک های 1000 ...
خانقاهی ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 وینچ های کابل کش وینچ کابل جمع کن وینچ های کابل جمع کن قدیمی باعث هزینه های نا خواسته ای می شوند با وینچ های کابل جمع کن استاندارد از هزینه ها جلوگیری کنید و به راندمان کار خود بیافزایید. وینچ های کابل کش استاندارد را از ما بخواهید. همکنون برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید با ما تماس بگیرید 09122730738 عادل شعبانی جهت هماهنگی ه ...
iran winch ، ، شماره تماس: mosh
98/10/13 جمعه 16:51 عرضه کننده انواع بیل و کلنگ تبر ،بیل تاشو مر کز پخش انواع بیل | قیمت بیل کلنگ تامین تجهیزات فنی پارسه نمایندگی فروش وعرضه کننده انواع بیل و کلنگ تبر ،بیل تاشو ،و قیمت این موارد ر ااز ما بخواهید انواع و اقسام بیل های مختلف انواع کلنگ موجود در بازار در سایزهای مختلف انواع تبر انواع مصالح مهندسی و ساختمانی انواع بیل کره اصلی و ژاپن ...
علی فاطمی ، ، شماره تماس: mosh
Website design with by ZABET